Formácia a vzdelávanie

Formácia učiteľov NV/NBV zahŕňa rôzne rozmery. Ten najhlbší sa týka osoby učiteľa, katechétu; jeho ľudského a kresťanského rozmeru. Formácia mu totiž má pomôcť dozrievať predovšetkým ako človeku, ako veriacemu a ako apoštolovi. Potom je tu to, čo má katechéta vedieť, aby mohol spĺňať svoju úlohu. Tento rozmer, preniknutý dvojakou vernosťou: posolstvu a človeku, vyžaduje, aby katechéta náležite poznal posolstvo, ktoré odovzdáva, a zároveň adresáta, ktorý ho prijíma, ako aj spoločenský kontext, v ktorom žije. Napokon je tu rozmer vedieť konať, lebo katechéza je úkonom komunikácie. Formácia má z katechétu urobiť vychovávateľa človeka a ľudského života. (Všeobecné direktórium pre katechizáciu) K správnej identite učiteľa NB/NBV patrí vierohodnosť a autentickosť každodenného života, lebo predstupuje pred žiaka ako predstaviteľ cirkvi a odovzdáva mu tie najvyššie hodnoty.

K duchovnej i odbornej formácii patria:

- osobný záujem o prehlbovanie viery, misijná horlivosť, ochota a schopnosť rozvíjať duchovný a odborný rast

- aktívny sviatostný život, osobná modlitba, čítanie a kontemplácia Svätého Písma, život v kresťanskom spoločenstve, púte, duchovné obnovy, evanjelizačné aktivity, čítanie duchovnej literatúry a pod.

- odborné teologické, katechetické, pedagogické alebo legislatívne semináre či konferencie, štúdium odbornej literatúry a pod.

- účasť na odborných seminároch usporiadaných Katechetickým úradom Košickej Eparchie minimálne 2x v roku

- účasť na duchovných cvičeniach

Pozvánky na jednotlivé podujatia sa priebežne zasielajú z DKU e-mailovou poštou. Účasť na Duchovných cvičeniach je jednou z podmienok udržania Kánonickej misie a vyžaduje sa účasť na nich aspoň raz za 3 roky. Účasť na metodickom seminári sa vyžaduje minimálne 2x v šk. roku.