Projekt Východní svätí pre súčasnosť

„Ty si však nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru,

zhovievavosť, lásku, trpezlivosť, prenasledovania a utrpenia...“

(2Tim 3,10)


Projekt je zameraný na spoznávanie svätcov kresťanského východu, ktorí môžu byť pozitívnym vzorom a povzbudením pre deti a mládež. Jeho cieľom je poznávanie východných svätcov, prehĺbenie východnej spirituality vo svojom kresťanstve a posilnenie povedomia gréckokatolíka, prijatie nových vzorov, formovanie morálnych čností, rozvíjanie tvorivosti a zručnosti pri spracovaní informácií.

Projekt je v každom šk. roku zameraný na jedného svätca z regiónov byzantsko - slovanského a byzantského obradu. Súťažiaci, ktorí sa do projektu zapoja, si najprv naštudujú život a dielo daného svätca a zrealizujú ho v jednej z uvedených stvárnení/techník. Podľa vlastného uváženia sa môžu zamerať na životopis, dielo, či jeho posolstvo.

Veríme, že všetkým ktorí sa zapoja, realizácia projektu napomôže viac preniknúť do života týchto významných osobností a prijať tak nové vzory do svojho života.