Súťaže a projekty

„Lebo živé je Božie slovo, účinné

a ostrejšie ako každý dvojsečný meč...“

(Hebr 4,12)


10 DÔVODOV prečo prihlásiť deti a mladých do uvedených súťaží a projektu:


1. sú jedným zo spôsobom, ako poznávať Boha a jeho dielo v dejinách spásy, prispievajú k budovaniu vzťahu s Bohom a pomáhajú duchovne rásť;

2. rozširujú, prehlbujú a upevňujú vedomosti zo Svätého písma a prispievajú k nadobúdaniu zručnosti, skúsenosti a návykov v jeho aplikovaní pre život;

3. vzbudzujú u žiakov hlbší a trvalý záujem o Bibliu ako základ náboženského života a cyrilo-metodskej tradície slovenského národa;

4. umožňujú prijímať do svojho života nové vzory biblických postáv a svätcov;

5. projekt prehlbuje ducha východnej spirituality a posilňuje povedomie gréckokatolíka;

6. vychovávajú a vedú k uvedomelému a zodpovednému vzťahu k mravným a kresťanským hodnotám;

7. prispievajú k budovaniu medziľudských a priateľských vzťahov, podporujú tímovú spoluprácu;

8. vedú žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, rozvíjajú ich záujem o poznanie, sebavzdelávanie a sebavýchovu, rozvíjajú zručnosť pri spracovaní informácií a pomáhajú žiakom prejaviť svoje dary a talenty;

9. prispievajú k zmysluplnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov;

10. reprezentujú školu, farnosť, protopresbyterát a Košickú eparchiu na jednotlivých postupových kolách.

Súhlas so spracovaním údajov.pdf
Biblia očami detí BOD 2021-2022.pdf
Biblická súťaž.pdf
Biblická olympiáda 2021-2022.pdf
Východní svätí pre súčasnosť 2021-2022.pdf