Postup pre udelenie misie

1. Farár, ktorý potrebuje do školy/škôl na území svojej farnosti katechétu v nasledujúcom školskom roku, zašle na EKÚ do konca júla príslušného kalendárneho roka vyplnené tlačivo „Žiadosť o udelenie kánonickej misie“.

2. EKÚ pošle katechétovi pozvánku na pohovory k udeleniu misie, ktoré sa konajú v priebehu augusta príslušného kalendárneho roka.

3. Príprava katechétu na pohovor spočíva vo vypracovaní katechézy resp. prípravy na vyučovaciu hodinu náboženskej výchovy, ktorú odovzdá v písomnej podobe a odprezentuje v skrátenej podobe v rámci pohovoru. Inštrukcie k vypracovaniu katechézy zašle EKÚ katechétovi spolu s pozvánkou na pohovor.

4. Pohovor prebieha pred odbornou komisiou zloženou zo zástupcov EKÚ a člena KpK, ktorá na základe splnenia podmienok, odporučí vladykovi Milanovi Chauturovi, aby udelil, resp. neudelil katechétovi kanonickú misiu.

5. Povinnosťou farára je vyhotoviť na začiatku každého školského roka „Poverenie na vyučovanie“ pre každého katechétu v 3 exemplároch: pre katechétu, pre EKÚ, pre školu, kde bude katechéta vyučovať.

6. Na začiatku každého nového školského roka vypĺňajú štatistické tabuľky o vyučovaní NV/N všetci, ktorí vyučujú gréckokatolícke náboženstvo na území exarchátu – kňazi aj katechéti. Tabuľku je potrebné zaslať vždy k 31. 9. príslušného kalendárneho roka.

7. Tlačivá žiadosti o udelenie kanonickej misie, poverenia na vyučovanie a štatistickej tabuľky nájdete v prílohe „Tlačivá“.