Kánonická misia

„Čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli

a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života...“ (1Jn 1,1)


PODMIENKY PRE UDELENIE KÁNONICKEJ MISIE

/podľa CIC kán 804 § 2 a CCEO kán 636, 1a2 schválené KBS na 49. plenárnom zasadnutí 27.-28.10.2004 a doplnené vladykom Milanom Chauturom, CSsR, košickým eparchom /


1. Pravá náuka (vernosť Cirkvi)

a) hodnovernosť odovzdávaného kresťanského učenia (a pracovná disciplína);

b) rešpektovanie nariadení diecézneho biskupa o katechizácii;

c) spolupráca s farárom (administrátorom farnosti) v mieste vyučovania náboženskej výchovy a náboženstva.


2. Svedectvo kresťanského života

a) duchovný život a kresťanský životný štýl (postoj);

b) morálna bezúhonnosť u slobodných, usporiadaný rodinný život (kán. 805 CIC cirkevný sobáš, v prípade rozvodu povolenie pristupovať k sviatostiam);

c) aktívne zapájanie sa do života farnosti;

d) ochota k mimoškolským aktivitám s deťmi a mládežou.


3. Pedagogické umenie

a) pozitívny vzťah a prístup k deťom, pedagogické a katechetické zručnosti;

b) zvnútornenie (interiorizácia) obsahu a priebehu hodiny NV na nadobúdanie potrebných náboženských zručností a životných postojov u žiakov;

c) schopnosť prepojiť školské vyučovanie na farskú a rodinnú katechézu;

d) účasť na pravidelných formačných, metodických a vzdelávacích seminároch (aspoň 70%) organizovaných DKÚ, účasť na duchovných cvičeniach;


4. Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle platnej legislatívy

a) Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní;

b) Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch.


5. Interné doplnenie pre územie Košickej eparchie

a) účasť na pravidelných formačných, metodických a vzdelávacích seminároch organizovaných DKÚ v spolupráci s MCP a KPKC sa vyžaduje aspoň 2x v roku a účasť na duchovných cvičeniach raz za 3 roky;

b) spolupráca s DKÚ na projektoch, napísanie seminárnej práce podľa jeho pokynov, katechéta nesmie stratiť kontakt s DKU bezdôvodne na viac ako ½ roka;

c) katechetická misia sa prvýkrát udeľuje na obdobie 1 rok, potom podľa rozhodnutia biskupa a ním poverených zástupcov na viac rokov, neskôr na dobu neurčitú;

d) vyučovanie Náboženskej výchovy v škole závisí od dohody, odporúčania a každoročného písomnom poverenia na vyučovanie Náboženskej výchovy od farára (administrátora farnosti), na území ktorej sa nachádza škola.


Odobratie Kanonickej misie je v prípade porušenia podmienok pre jej udelenie a tiež ak katechéta stratí kontakt s DKÚ a so žiakmi na dlhšie obdobie ako 2 roky, keďže nevyučuje predmet náboženská výchova/Náboženstvo;

- ak diecézny biskup prejaví vôľu odobrať kanonickú misiu z doktrinálnych, mravných alebo disciplinárnych dôvodov, potom katechéta stráca povolenie učiť (Sapientia Christiana – 15.04.1979, Ordinationes – Kongregácia pre výchovu – 29.04.1979);

- katechéta akceptuje, že po odobratí misie, končí pracovný pomer podľa § 46 odst. 1, Zákonníka práce, s dvojmesačnou výpovednou lehotou, počas ktorej už nesmie vykonávať činnosť katechétu;

- odobratie misie sa má vykonať písomne - oznámením katechétovi a zamestnávateľovi.