Komisia pre katechézu

„Definitívnym cieľom katechézy je uviesť niekoho nie len do styku,

ale do spojenia, do dôvernosti s Ježišom Kristom.“

(Všeobecné katechetické direktórium)

Činnosť

EKÚ úzko spolupracuje s Komisiou pre katechézu Košickej eparchie (KpK), ktorú tvoria kňazi - zástupcovia jednotlivých prototopresbyterátov eparchie. Komisia pôsobí v oblasti školskej a farskej katechézy. Jej členovia sa podieľajú na práci poradného a výkonného charakteru, ako aj na organizovaní aktivít EKÚ v rámci svojho protopresbyterátu. Vykonávajú vlastne činnosť oblastných katechetických úradov.

Najzákladnejšie oblasti spolupráce EKÚ a KpK sú: organizovanie Biblickej olympiády a Biblickej súťaže, hospitácie a inšpekcie predmetu NV/N na miestnej úrovni, podávanie informácií v rámci protopresbyterských porád a pod.