Hlavné úlohy

„Základnou úlohou katechézy je: napomáhať k poznaniu viery, liturgická výchova, morálna formácia,

učenie modlitbe, výchova k životu v spoločenstve, uvedenie do poslania.“

(Všeobecné direktórium pre katechézu)


Hlavné úlohy EKÚ :

 • analýza situácie v eparchii vzhľadom na výchovu vo viere

 • formácia a vzdelávanie katechétov

 • vypracovávanie, sprostredkovanie a odporúčanie pomôcok potrebných ku katechetickej práci

 • organizovanie súťaží a projektov

 • personálne zabezpečenie katechézy – uskutočňovanie pohovorov k udeleniu Kánonickej misie a dohľad nad dodržiavaním podmienok jej vlastnenia

 • poskytovanie poradenstva v oblasti katechézy

 • kontrolná činnosť (hospitácie a inšpekcie)

 • vedenie katechetickej agendy

 • podpora farskej katechézy

 • podpora eparchiálnych ustanovizní (krstný katechumenát, farská katechéza)


EKÚ organizuje :

1. školskú katechézu

 • vyučovanie predmetu Náboženskej výchovy/Náboženstva na všetkých typoch škôl

 • záujmové krúžky a iné aktivity na školách (projekty, súťaže...)

2. farskú katechézu

 • kerymatickú – prvé ohlásenie evanjelia

 • sviatostnú – príprava k prijatiu svätých tajomstiev a k sviatostnému životu

 • permanentná – pre dospelých, mládež i deti

 • príležitostná – pre dospelých, mládež i deti


EKÚ spolupracuje :

 • s Komisiou pre katechézu pri Košickej eparchii (ďalej len KpK)

 • s Komisiou pre katechizáciu a školstvo pri KBS

 • s farnosťami

 • s eparchiálnym školským úradom Košickej eparchie (ďalej len DŠÚ)

 • s komisiami a radami Košickej eparchie

 • s Diecéznymi katechetickými úradmi iných diecéz

 • s Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. (ďalej len KPKC)

 • s Metodicko - pedagogickým centrom v Prešove a Bratislave (ďalej len MPC)

 • s cirkevnými i ostatnými organizáciami, ktoré majú vzťah ku katechéze