História a súčasnosť

„Katechéza je činnosť svojou podstatou cirkevná.

Jej skutočným subjektom je Cirkev, ktorá ako pokračovateľka

poslania Ježiša Učiteľa, oživovaná Duchom, má úlohu Učiteľky viery.“

(Všeobecné direktórium pre katechézu)


HISTÓRIA

Diecézny katechetický úrad (DKÚ) bol zriadený pod názvom Katecheticko-pastoračné centrum (KPC) sv. prvomučeníka Štefana vladykom Milanom Chauturom v Pozdišovciach dňa 27.12.1997. Od vzniku centra do r. 2021 bol jeho riaditeľom Mgr. Ján Ducár . Hlavnou náplňou bola koordinácia práce 4 komisií Košického apoštolského exarchátu: katechetickej, pastoračnej, komisie pre rodinu a komisiu pre prípravu Jubilejného roka 2000. Na jeho pôde sa stretávali zástupcovia spomínaných komisií, neskôr sa ich činnosť oddelila a niektoré aj zanikli. Hlavnou náplňou centra sa stala katechéza. Metodičkami boli sr. Antónia Chovanová, SNPM a sr. Dominika Fedorová, SNPM. Ekonomické záležitosti mala na starosti sr. Cyrila Molčániová, SNPM, až do augusta 2000.V tom čase na ich miesto v r. 2000 nastúpila Mgr. Klára Zorvanová, kedy bola zároveň kancelária KPC presťahovaná do priestorov farskej budovy v Košiciach. V súlade so Zmluvou o katolíckej výchove a vzdelávaní uzavretou medzi Svätou stolicou a vládou SR a na základe súhlasu vladyku Milana sa v roku 2005 KPC premenovalo na Diecézny katechetický úrad z dôvodu zjednotenia názvu s ostatnými katechetickými úradmi v diecézach na Slovensku. Od 1.9.2005 vystriedala Mgr. Tatiana Cmoriaková po päťročnom pôsobení metodičku Mgr. Kláru Zorvanovú, ktorá sa stala metodičkou pre cirkevné školy na exarchátnom školskom úrade. Po odchode Mgr. Tatiany Cmorjakovej v práci pokračovala Mgr. Agáta Parasková a neskôr zastupovala Mgr. Helena Maníková, sr. Jozefka, SNPM. Na miesto metodičky EKU bola 15.08. 2016 bola prijatá Mgr. Monika Girovská, ktorá v úrade vykonávala metodickú činnosť až do decembra 2020. Od januára 2006, sídli DKU v sídle Košickej eparchie na Dominikánskom námestí. Organizácia katechetickej práce vychádzala z koncepcie katechetickej komisie pri KBS a z potrieb miestnej cirkvi. Spolu s katechetickou komisiou exarchátu sa centrum zameriavalo hlavne na distribúciu učebníc a katechetických pomôcok a ich úpravu na východný obrad. DKU zabezpečovalo organizáciu biblických súťaží a taktiež agendu súvisiacu s udeľovaním katechetických misií pre katechétov a ich duchovnú a metodickú formáciu. Centrum spolupracovalo aj pri organizovaní aktivít ostatných komisií, napr. Bystrá – stretnutia mládeže, distribúcia časopisu Veľké Jubileum, animátorské stretnutia.

SÚČASNOSŤ

Každoročne sa v Košickej Eparchii usporadúvajú Biblické olympiády, súťaže a výtvarné biblické súťaže po jednotlivých protopresbyterátoch. Pokračovanie prebieha ďalej podľa platných podmienok súťaže. DKÚ rozbehlo spoluprácu s Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. v SNV, najmä v oblasti tvorby nových učebných osnov predmetu NV/N a úpravy učebných materiálov na byzantský (východný) obrad. Pomocou neho sa Náboženská výchova dostala v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov Náboženskej výchovy na úroveň ostatných predmetov. V r. 2009 KPKC vydalo nové Metodické príručky pre NV/NBV, na ktorých spolupracovalo aj DKU Košickej Eparchie. Zabezpečovalo podrobný transfer metodík pre Východný obrad a publikovalo doplnky hodín pre vyučovanie gréckokatolíckeho náboženstva pre našu Cirkev. Tiež bola upravená učebnica pre SŠ na východný obrad. V spolupráci s liturgickou komisiou boli upravené aj pracovné zošity pre 1., 2., 3., 5. a 6. r. ZŠ na východný obrad. DKU v r. 2012 vydalo Gréckokatolícku modlitebnú knižku Amen pre deti. V r. 2017 sa na výzvu metropolitu Jána Babjaka, SJ vytvorila komisia autorov na tvorbu kurikula pre predmet Gréckokatolícke náboženstvo/ náboženská výchova. Začali prebiehať pracovné stretnutia autorov, ktoré sa konali striedavo na Prešovskej archieparchii a Košickej eparchii. V decembri 2020 Ministerstvo školstva odsúhlasilo nové Kurikulum predmetu gréckokatolícke náboženstvo/ náboženská výchova. Začali sa práce autorov na učebniciach pre Gréckokatolícku Cirkev na Slovensku.

Od augusta 2021 bol menovaný nový riaditeľ Eparchiálneho katechetického úradu Mgr. o. Karol Knap. Za referenta na EKU bola uvedená Mgr.sr. Alžbeta A. Gerberyová,SNPM.